KENJI SATO-3-10x6   1
Sensei Kenji Sato Ex-Campeon Mundial de Karate Shito Ryu / Karate World Champion

flag